JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd

I de flesta fall krävs det så kallat prövningstillstånd för att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ett mål till prövning. Om Mark- och miljööverdomstolen inte beviljar prövningstillstånd kommer mark- och miljödomstolens avgörande att stå fast. Det framgår av mark- och miljödomstolens avgörande om prövningstillstånd krävs och vad man då ska göra. 

Prövningstillstånd krävs inte när det gäller beslut från arrendenämnd. Prövningstillstånd krävs inte heller i mål avseende särskilda rättsmedel (resning, domvilla och återställande av försutten tid). 

Mark- och miljööverdomstolen kan ge prövningstillstånd om det: 

  1. kan finnas anledning att ändra mark- och miljödomstolens avgörande;
  2. behövs för att Mark- och miljööverdomstolen bättre ska kunna bedöma om mark- och miljödomstolen dömt rätt;
  3. är viktigt att Mark- och miljööverdomstolen prövar målet för att mark- och miljödomstolarna ska få vägledning inför framtida bedömningar av liknande frågor;
  4. annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

För att avgöra om prövningstillstånd ska ges, går en jurist vid Mark- och miljööverdomstolen igenom alla handlingar i målet och föredrar sedan målet muntligt för tre domare. Domarna prövar därefter om det finns skäl att bevilja prövningstillstånd.

Mark- och miljööverdomstolen har som målsättning att avgöra prövningstillståndsfrågan i merparten av målen inom två månader efter att målet kom in till domstolen. 
Senast ändrad: 2018-03-02