JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Om Mark- och miljööverdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt bildades den 2 maj 2011 och ersatte då Miljööverdomstolen. Domstolen har till uppgift att handlägga alla överklagade avgöranden från landets fem mark- och miljödomstolar. Dessa domstolar är en del av tingsrätterna i Nacka, Umeå, Vänersborg, Växjö och Östersund. På Mark- och miljööverdomstolen prövas också överklagade beslut från de arrendenämnder som hör under Svea hovrätts domkrets.

Mark- och miljööverdomstolen är alltså överinstans i

  • miljörättsliga mål exempelvis mål om tillstånd till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet,
  • fastighetsrättsliga mål såsom fastighetsbildningsmål och expropriationsmål,
  • plan- och byggrättsliga mål såsom mål om detaljplaner, bygglov och rivningslov.

Mark- och miljööverdomstolens avgöranden finns publicerade under fliken Avgöranden på startsidan.

 
Senast ändrad: 2018-03-02